Foods

รำคาญเมื่อดูคนอื่นอยู่ไม่สุข? คุณไม่ได้โดดเดี่ยว

หากการกระสับกระส่ายของคนอื่นทำให้คุณวิตกกังวล คุณอาจมีอาการที่เรียกว่า misokineia ซึ่งหมายถึง “ความเกลียดชังต่อการเคลื่อนไหว” และเป็นเรื่องปกติมากกว่าที่คุณคิด

Back to top button