CMOcontent marketing minuteContent Strategy

5 เทคนิค เลือกกลุ่มเป้าหมาย ทางการตลาด (Target Market) ให้ขายได้

เป้าหมายการตลาด หลายๆธุรกิจที่ไม่กำหนด กลุ่มเป้าหมาย (Tarket Market) หรือกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่กว้างเกินไป มักจะเสียโอกาสและใช้เงินลงทุนโดยไม่จำเป็น เพราะเมื่อพิจารณาถึงสถานีของเศรษฐกิจในปัจจุบัน การมีกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดที่กำหนดไว้มีความสำคัญมากกว่าที่เคยเป็นมา ไม่มีใครสามารถกำหนดเป้าหมายเป็นทุกๆคนในตลาดได้

ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก หรือขนาดใหญ่ก็ต้องกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพในตลาดเท่านั้น เพราะการกำหนดกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดนอกจากจะยกเว้นผู้ที่ไม่เหมาะสมกับเกณฑ์ที่ธุรกิจกำหนดไว้แล้ว ยังเป็นการกำหนดเพื่อมุ่งเน้นมูลค่าของตลาด สินค้าและบริการในตลาด การสื่อสาร และกลยทธ์ทางการตลาด ที่จะสร้างโอกาสในการเข้าถึงผู้ที่คาดว่าจะเป็นลูกค้าในอนาคต

เป้าหมายการตลาด
เป้าหมายก ารตลาด

เป้าหมายการตลาด กลุ่มเป้าหมายทางการตลาด คืออะไร?

กลุ่มเป้าหมายทางการตลาด (Target Market) คือ กลุ่มผู้มีโอกาสจะเป็นลูกค้า ซึ่งเราต้องการขายสินค้าหรือบริการไปยังคนกลุ่มนี้โดยเฉพาะ การระบุว่าใครคือลูกค้า หรือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ โดยปกติแล้วจะกำหนดได้ด้วยข้อมูลประชากร เช่น อายุ, เพศ, ที่อยู่, ระดับรายได้, และไลฟ์สไตล์

วิธีการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย

เริ่มต้นจากการแบ่ง Segment การแบ่งตลาดออกเป็นกลุ่มผู้ซื้อที่มีลักษณะเฉพาะ วิธีที่พบบ่อยที่สุด คือ การแบ่งข้อมูลตามประชากรศาสตร์, จิตวิทยา, ภูมิศาสตร์, และพฤติกรรม จากนั้นนำไปวิเคราะห์ Target นำข้อมูลจาก Segment มาวิเคราะห์ว่ากลุ่มเป้าหมายไหนคือกลุ่มที่ดี่สุดในปัจจุบัน และสามารถสร้างมูลค่าให้กับสินค้าและบริการของเราได้ สุดท้ายPositioning คือ วิธีการที่เราเลือกวางตำแหน่งสินค้าและบริการของเรา โดยจำกัดขอบเขตให้แคบลง ระบุด้วยข้อดีข้อเสียของแต่ละกลุ่ม และนำมาวางแผนการตลาด และออกแบบวิธีที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทำได้อย่างไร และที่ไหน

เป้าหมายการตลาด
เป้าหมายการตลาด

เงื่อนไขที่ต้องใช้ในการเลือกกลุ่มเป้าหมาย

1. เป้าหมายการตลาด ฐานลูกค้าปัจจุบัน

การเริ่มต้นขายสินค้า มักจะมีฐานลูกค้าอยู่แล้ว จึงควรที่จะศึกษาหาข้อมูลโดยเริ่มจาก ฐานลูกค้าปัจจุบัน ว่าเพราะอไรลูกค้ากลุ่มนี้ถึงสนใจ และสาเหตุที่ผลิตภัณฑ์ของคุณสามารถเข้าถึงกลุ่มนี้ได้ และกลุ่มเป้าหมายในลักษณะใดที่สามารสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ได้มากที่สุด ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจวิธีการตอบสนองลูกค้าปัจจุบัน และนำไปขยายฐานลูกค้าได้ในอนาคต

2. การแบ่งส่วนตลาด

การดูเปอร์เซ็นต์ยอดขายทั้งหมดในอุตสาหกรรม ซึ่งคำนวนจากยอดขายของธุรกิจในช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งสามารถดูการแข่งขันในตลาดได้ เพราะมีข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงอย่างประเทศ, คู่แข่งขัน, รายได้ ทำให้สามารถนำข้อมูลไปใช้คาดการณ์ความรุนแรงในการแข่งขัน อำนาจในการซื้อของผู้บริโภค และอำนาจในการขายของผู้ประกอบการ ซึ่งจะสามารถคาดการณ์ได้ว่ากลุ่มเป้าหมายในตลาดนี้เหมาะสมกับสินค้าของเราหรือไม่ และเราสามารถทำธุรกิจในอุตสากรรมนี้โดยใช้กลุ่มเป้าหมายเดียวกันได้หรือไม่

3. ขนาดกลุ่มเป้าหมาย

จำนวนผู้ทีมีแนวโน้มซื้อสินค้าและบริการที่มีศักยภาพในตลาด โดยการคำนวนต้องเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย ประเมินความสนใจโดยดูจากยอดขายและการแบ่งส่วนตลาดมาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล จะทำให้ประมาณขนาดของกลุ่มเป้าหมายได้ อาจจะใช้การวิจัยทางการตลาดเข้ามาช่วยในการประเมิน ก็จะทำให้คาดการณ์แนวโน้มของปริมาณผู้ที่จะซื้อสินค้าและบริการที่คล้ายคลึงกันภายใน 1-2 ปีนั้นอย่างไรบ้าง ทำให้สามารถประเมินยอดขายและผลกำไรของสินค้าและบริการได้ ซึ่งเป็นส่วนช่วยในการตัดสินใจลงทุน และการวางแผนทางการตลาดได้

4. เป้าหมายการตลาด จุดแข็งของสินค้าหรือบริการ

การมองหากลุ่มเป้าหมาย ต้องทบทวนสินค้าหรือบริการของธุรกิจ เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการดึงดูดลูกค้าใหม่ หรือดูว่าสินค้าหรือบริการที่มีตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้หรือไม่ ซึ่งจะทำให้รับรู้ได้ว่าสินค้าหรือบริการของเราคืออะไร กลุ่มเป้าหมายคาดหวังจะได้รับอะไร รวมไปถึงความพึงพอใจต่อสินค้าหรือบริการ และทำให้เราสามารถตัดสินใจได้ว่าจะทำการตลาดกับผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้าได้อย่างไร

5. การประเมินการตัดสินใจ

เมื่อได้กำหนดหรือตัดสินใจเลือกกลุ่มเป้าหมายกลุ่มใดกลุ่มหนุ่งไปแล้ว ควรพิจาณาถึงผลที่จะตามมาด้วยทุกครั้ง ด้วยการพิจารณาจากคำถามเหล่านี้

 • คนที่เหมาะสมกับสินค้าและบริการของเรามีเพียงพอหรือไม่?
 • กลุ่มเป้าหมายจะได้รับประโยชน์จากสินค้าและบริการของเราจริงหรือไม่? หรือมีความจำเป็นมากเพียงพอหรือไม่?
 • แรงจูงใจ หรือแรงผลักดันจากกลยุทธ์ทางการตลาด หรือสินค้าและบริการมีเพียงพอให้กลุ่มเป้าหมายตัดสินใจซื้อหรือไม่?
 • กลุ่มเป้าหมายมีศักยภาพเพียงพอที่จะซื้อสินค้าและบริการได้จริงหรือไม่?
 • วิธีการที่จะเข้าถึง และสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายเป็นไปได้หรือไม่?

เมื่อรู้แล้วว่ากลุ่มเป้าหมายทางการตลาดของเราเป็นใคร จะทำให้เราเข้าใจได้ง่ายมากว่า ทิศทางของธุรกิจจะเป็นไปในทางใด จะสามารถสื่อสารเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างไร ทำให้สามารถกำหนดได้เฉพาะเจาะจง ช่วยประหยัดต้นทุน เพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนที่เพิ่มขึ้นได้อีกด้วย

รู้หรือไม่ กลยุทธ์การกำหนด เป้าหมายทางการตลาด (Target)และ เครื่องมือบุคลิกภาพของลูกค้า

โดยการเลือกกลุ่มเป้าหมายทางการตลาด (Target marketing)  เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่นิยมทั้งในการทำตลาดกับกลุ่มลูกค้าแบบมุ่งสู่ผู้บริโภค (Business to Consumer หรือ B2C) และกลุ่มลูกค้าแบบมุ่งสู่ภาคธุรกิจ ผู้บริโภค (Business to Business หรือ B2B)

เป้าหมายการตลาด ในทางตรงกันข้าม เครื่องมือบุคลิกของลูกค้า  (Consumer Persona)  เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการอธิบายถึงภาพเสมือนจริง ของคนที่คาดว่าจะเป็นลูกค้า (prospect consumer) หรือ กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (Target customer)ของตราสินค้าแบบเจาะจง   ผ่านการศึกษาโดยการสัมภาษณ์เชิงคุณภาพ ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือของการวิจัยทางการตลาด

จากข้อมูลดังกล่าว ลักษณะสำคัญอย่างหนึ่งที่แตกต่างกันระหว่าง 2 เครื่องมือนี้คือ กลยุทธ์การเลือกตลาดเป้ หมาย (Targeting) เป็นการเจาะจงกลุ่มลูกค้าเฉพาะกลุ่มในภาพรวม ผ่านมุมมองของภาคธุรกิจเท่านั้น ขณะที่ เครื่องมื บุคลิกภาพของลูกค้า  (Customer Persona) เป็นการเจาะจงและศึกษาข้อมูลเฉพาะบุคคลเชิงลึกผ่านการสัมภาษณ์เชิงคุณภาพรายบุคคล เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจในเชิงลึกเกี่ยวกับลูกค้า (Customer Insight) ผ่านข้อมูล ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ (Demographic information),การวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้บริโภค (Analyzing Consumer Behavior), แรงจูงใจ (Motivations), และวัตถุประสงค์หลักในการใช้สินค้าและบริการชองผู้บริโภค (Objectives)

เป้าหมายการตลาด
เป้าหมายการตลาด

ยิ่งไปกว่านั้นจากการพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีในปัจจุบัน หากนักการตลาดมีความประสงค์ที่จะเข้าใจรูปแบบพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ หรือ โซเชียวลมีเดีย เครื่องมือบุคลิกภาพของลูกค้า  (Customer Persona) มีข้อได้เปรียบในการตอบโจทย์ในส่วนนี้ได้ในการบอกความถี่ในการใช้ ช่วงระยะเวลาในการใช้สื่อแต่ละสื่อ และความสำคัญของสื่อแต่ะละสื่อ ที่ผู้บริโภคเลือกใช้ ขณะที่ กลยุทธ์การเลือกตลาดเป้าหมาย (Targeting) จะให้ข้อมูลแต่เพียงว่า กลุ่มลูกค้าใช้สื่อไหนบ้างเท่านั้น จากข้อมูลดังกล่าวทำให้ นักการตลาดสามารถเลือกใช้สื่อได้เหมาะสมตามช่วงระยะเวลา ในแต่ละช่องทางที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้นผ่าน เครื่องมือบุคลิกภาพของลูกค้า  (Customer Persona).

คำสำคัญ

 • เป้าหมายทางการตลาด แผนธุรกิจ
 • กลุ่มเป้าหมายลูกค้า
 • ตัวอย่างกลุ่มเป้าหมาย
 • Target Market ตัวอย่าง
 • กลุ่มเป้าหมาย facebook
 • กลุ่มเป้าหมาย ภาษาอังกฤษ
 • กลุ่มเป้าหมายยิงแอด
 • Target market

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Back to top button