Life Style

วิธีการเขียนหัวเรื่องอีเมลที่สมบูรณ์แบบ

How to Write the Perfect Email Subject Line

ทุกๆ ปี คุณจะได้ยินคำกล่าวที่ไร้สาระนี้ว่า “การตลาดผ่านอีเมลตายแล้ว” แต่ความจริงก็คืออีเมลมีชีวิตมากและตั้งใจที่จะยืนหยัดทดสอบเวลาในอนาคตอันใกล้ ข้อมูลไม่โกหก:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button